Informacje nieudostępnione

Data dokumentu: 2006-01-15

Na mocy ustawy z dnia 6 września 2001 o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną i podlega udostępnieniu na zasadach i w trybie określonych ww. ustawie.

I. PRAWO DOSTĘPU DO INFORMACJI PUBLICZNEJ przysługuje każdemu, bez konieczności wykazania jakiegoś interesu prawnego lub faktycznego.

II. OGRANICZENIE DOSTĘPU może wynikać jedynie z:

 1. przepisów o ochronie informacji niejawnych,
 2. przepisów o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych (m.in. handlowej, bankowej itp.)
 3. ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy (ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, a także w przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa).

III. PRAWO DO INFORMACJI PUBLICZNEJ OBEJMUJE PRAWO DO:

 1. uzyskania informacji publicznej,
 2. wglądu do dokumentów urzędowych (dokumentem urzędowym, zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy o dostępie informacji publicznej, jest treść oświadczenia woli lub wiedzy, utrwalona i podpisana w dowolnej formie przez funkcjonariusza publicznego, w ramach jego kompetencji, skierowana do innego podmiotu lub złożona do akt sprawy),
 3. dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów.

IV. FORMY UDOSTĘPNIENIA INFORMACJI

Udostępnianie informacji publicznej następuje w drodze:

 1. ogłaszania w urzędowym publikatorze teleinformatycznym - Biuletynie Informacji Publicznej, który będzie zgodnie z ustawą ujednoliconym systemem stron w sieci teleinformatycznej. Stronę główną Biuletynu zawierającą m.in. wykaz podmiotów wraz z odnośnikami umożliwiającymi połączenie z ich stronami zobowiązany jest utworzyć minister właściwy do spraw administracji publicznej. Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie budowy Biuletynu Informacji Publicznej został skierowany do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych.
 2. udostępnianie:
  1. na wniosek zainteresowanego,
  2. w drodze wyłożenia lub wywieszenia w miejscach ogólnie dostępnych,
  3. przez zainstalowane w miejscach ogólnie dostępnych urządzeń umożliwiających zapoznanie się z tą informacją.
 3. wstępu na posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów i udostępniania materiałów, w tym audiowizualnych i teleinformatycznych, dokumentujących te posiedzenia.

Dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny, jednak jeżeli podmiot obowiązany do udostępnienia ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, podmiot ten może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.

Udostępnianie informacji publicznej następuje bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona ww. terminie, podmiot obowiązany do jej udostępnienia powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji przez organ władzy publicznej następują w drodze decyzji. Decyzja taka winna zawierać uzasadnienie, a także imiona, nazwiska i funkcje osób, które zajęły stanowisko w toku postępowania o udostępnienie informacji, oraz oznaczenie podmiotów, ze względu na których dobra (np. prawo do prywatności itp.), wydano decyzję o odmowie udostępnienia informacji.

Od decyzji odmownej lub umarzającej postępowanie o udostępnienie informacji przysługuje odwołanie.

Podmiotowi, któremu odmówiono prawa dostępu do informacji publicznej ze względu na wyłączenie jej jawności z powołaniem się na ochronę danych osobowych, prawo do prywatności oraz tajemnicę inną niż państwowa, służbowa, skarbowa lub statystyczna, przysługuje prawo wniesienia powództwa do sądu powszechnego o udostępnienie takiej informacji.


Załączniki:

Informacje o dokumencie
Wprowadzenie: Maciej Szymanowski 2006-01-15 15:26:53
Ostatnia aktualizacja: redaktor bip Maciej Szymanowski 2016-05-13 10:10:06
Odpowiedzialny merytorycznie: Dyrektor jednostki
Dokument podpisano: 2016-01-11
Rejestr zmian dokumentu