Klauzula informacyjna RODO

Data dokumentu: 2023-01-24

CO TO JEST RODO?

RODO jest unijnym prawem regulującym zasady ochrony danych osobowych, które stosujemy od 25 maja 2018 r. Od tego dnia nasza placówka przestrzega zasad określonych w RODO.

Pełna nazwa RODO: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH?

Administratorem danych osobowych uczniów i pracowników jest Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Zabrzu
z siedzibą w 41-800 Zabrze, ul. 3 Maja 63.
Nasze dane kontaktowe: sekretariat@medykzabrze.pl, tel: 32 271-08-45

Administrator danych jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych oraz przetwarzanie ich zgodnie z przepisami prawa.

W JAKIM CELU I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ WYKORZYSTUJEMY DANE?

Dane osobowe uczniów uzyskane w związku z uczęszczaniem uczniów do naszej placówki oraz pracowników będziemy wykorzystywać w następujących celach:

 • wykonywania działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, w tym realizowania programów nauczania, przeprowadzenia rekrutacji uczniów i pracowników oraz wykonania ciążących na nas obowiązkach prawnych. Obowiązki te określają przepisy prawa regulujące działalność szkół, w szczególności ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (zgodnie z art. 6 ust. lit. c RODO) ? „obowiązek prawny”,
 • wykonywania działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, w przypadku wyrażenia przez uczniów i pracowników zgody na wykorzystanie szczególnych kategorii danych osobowych, np. danych o stanie zdrowia ? (podstawa prawna ? art. 9 ust. 2 lit a RODO) ? „zgoda”,
 • umożliwienia łatwiejszego kontaktu oraz wykorzystywania wizerunku uczniów i pracowników, w przypadku wyrażenia przez uczniów i pracowników zgody na wykorzystanie danych osobowych w tych celach (podstawa prawna ? art. 6 ust. 1 lit a RODO) ? „zgoda”.

Podanie danych osobowych w zakresie określonym przepisami ustawy Prawo Oświatowe jest wymogiem ustawowym i jest niezbędne do wykonywania przez naszą placówkę działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. Odmowa ich podania uniemożliwi wykonywanie tych obowiązków przez naszą placówkę.

JAK DŁUGO BĘDZIEMY WYKORZYSTYWAĆ DANE?

Dane będziemy wykorzystywać przez okres niezbędny do realizacji opisanych powyżej celów. W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio:

 • okres wykonywania działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz okres, w którym przepisy ustawy Prawo oświatowe nakazują nam przechowywać dokumentację,
 • czas do momentu wycofania zgody.

JAKIE MAJĄ UCZNIOWIE i PRACOWNICY PRAWA?

Uczniowie i pracownicy mogą złożyć do naszej placówki wniosek o:

 • dostęp do danych osobowych (informację o przetwarzanych danych osobowych oraz kopię danych),
 • sprostowanie danych, gdy są one nieprawidłowe,
 • przeniesienie danych, w przypadkach określonych w RODO,
 • usunięcie lub ograniczenie przetwarzania danych osobowych.

Uczniowie i pracownicy mają także prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają, że przetwarzanie w/w danych osobowych narusza przepisy prawa.

Udzielona zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być wycofana w każdym czasie.

KOMU PRZEKAZUJEMY PAŃSTWA DANE?

Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, w/w dane możemy przekazać ? oprócz osobom upoważnionym przez Administratora danych ? innym podmiotom, w tym:

 • podmiotom przetwarzającym je w naszym imieniu, np. dostawcom usług technicznych i podmiotom świadczącym nam usługi doradcze;
 • innym administratorom, np. ubezpieczycielom

JAK MOŻNA SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ W SPRAWIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH?

Nasza placówka wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej: inspektor@inspektor-gliwice.pl

 


Informacje o dokumencie
Wprowadzenie: redaktor bip Maciej Szymanowski 2022-08-17 11:21:00
Ostatnia aktualizacja: redaktor bip Maciej Szymanowski 2023-02-08 12:55:44
Odpowiedzialny merytorycznie: Dyrektor jednostki
Dokument podpisano: 2023-02-08
Rejestr zmian dokumentu