Prace remontowe

Nr.: 1/2023
Data dokumentu: 2023-06-07

 

I. ZAMAWIAJĄCY

 

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Zabrzu

Ul. 3 Maja 63

41-800 Zabrze

II. TRYB UDZIELENIA  ZAMÓWIENIA  I  RODZAJ  ZAMÓWIENIA

 

Tryb udzielania zamówienia: Zapytanie ofertowe - postepowanie o wartości poniżej 130.00,00 zł netto.

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

III.  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

Przedmiotem zamówienia są prace budowlano-remontowe:

 

1.      Roboty remontowe klatki schodowej w budynku głównym - wejście główne.

 

Dokumentacja - zakres robót dostępna w siedzibie szkoły tj. Zabrze, ul. 3 Maja 63.

IV.  TERMIN  WYKONANIA  ZAMÓWIENIA

 

Termin wykonania przedmiotu zamówienia : od 26.06.2023 do 31.07.2023

 

V.  MIEJSCE ORAZ  TERMIN  SKŁADANIA  OFERT

 

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie CKZiUWŚL w Zabrzu , ul. 3 Maja 63, 41-800 Zabrze w terminie do 16.06.2023 r.

2. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 19.06.2023 godz. 11:00, a wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony na stronie internetowej szkoły.

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

VI.  OCENA  OFERT

 

Kryteriami wyboru najkorzystniejszej oferty będzie:

- cena

- termin wykonania zamówienia.

 

VII  DODATKOWE  INFORMACJE

 

1. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Zabrzu oświadcza, że

zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy Kodeks Cywilny i złożenie w jego konsekwencji oferty nie jest równorzędne z udzieleniem zamówienia przez zamawiającego i nie stanowi podstawy do roszczenia praw ze strony wykonawcy do zawarcia umowy.

2. W przypadku złożenia mniej niż 2 ofert, Zamawiający zastrzega sobie możliwość zawarcia umowy z Wykonawcą, który złożył ważną ofertę.

 


Treść dokumentu do pobrania:
plik do pobrania zapytanie ofertowe nr 1.pdf [313 kB]

Załączniki:

Informacje o dokumencie
Wprowadzenie: redaktor bip Maciej Szymanowski 2023-06-07 12:08:57
Ostatnia aktualizacja: redaktor bip Maciej Szymanowski 2023-06-19 08:02:32
Odpowiedzialny merytorycznie: Dyrektor jednostki
Dokument podpisano: 2023-06-07
Rejestr zmian dokumentu