KONKURS NA DZIERZAWE BASENU

Nr.: 1/P/03/2022
Data dokumentu: 2022-03-14

KONKURS NA DZIERŻAWĘ BASENU 
SZKOLNEGO ZAPROSZENIE 
DO SKŁADANIA OFERT

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Katowicach ogłasza konkurs na dzierżawę pomieszczeń basenu wraz z zapleczem na prowadzenie przez Dzierżawcę działalności w zakresie sportu i rekreacji i zaprasza do składania pisemnych ofert.

Planowany czas trwania umowy: jeden rok z możliwością przedłużenia na kolejny rok

REGULAMIN KONKURSU

I.         Przedmiot dzierżawy

1.    Przedmiotem dzierżawy jest basen szkolny wraz z zapleczem oraz dostępem do pomieszczeń technicznych:

1)    Hala basenu 181,80 m2 z niecką o wymiarach lustra wody ok. 84 m2 wysokość 1,4 - 1,8 m i pojemności ok. 225 m3

2)    Przebieralnia damska o wymiarach 16,40 m2

3)    Pomieszczenie natrysków przy przebieralni damskiej o wym. 12,15 m2

4)    Przebieralnia męska o wymiarach 17,10 m2

5)    Pomieszczenie natrysków przy przebieralni męskiej o wym. 12,15 m2

6)    Dwie kabiny WC i przedsionek o łącznej powierzchni 9,86 m2

7)    Pomieszczenie ratownika o wymiarach 23,01 m2

8)    Pomieszczenie na hali basenu o powierzchni 4,50 m2

W skład pomieszczeń technicznych wchodzą:

1)    Pomieszczenie podbasenia ze zbiornikami przelewowymi.

2)    Pomieszczenie klimatyzatora mechanicznego i filtra.

3)    Pomieszczenie dozowania odczynników uzdatniania wody basenowej.

4)    Przejścia i korytarze pomiędzy pomieszczeniami technicznymi.

2.    Przedmiot dzierżawy można oglądać po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu.

3.    Osoba wyznaczona do kontaktów: Pani Gabriela Wojtalewicz, tel. 322566100 wew. 111, w dni robocze w godz. 9:00 - 14:00.

II.         Ogólne wymagania dotyczące dzierżawy nieruchomości

1.     Dzierżawca musi udokumentować, co najmniej roczny okres technicznego administrowania basenem lub pływalnią.

2.     Dzierżawca będzie ponosił wszelkie koszty dotyczące dzierżawionych pomieszczeń.

3.     Utrzymywać będzie na własny koszt przedmiot dzierżawy, przez cały okres trwania umowy, w taki sposób, aby poszczególne jego składniki nie uległy pogorszeniu.

4.     Dokonywać będzie bieżących napraw, konserwacji lub bieżącego remontu przedmiotu umowy we własnym zakresie i na swój koszt, bez prawa domagania się od Wydzierżawiającego zwrotu nakładów.

5.     Zobowiązany będzie ubezpieczyć przedmiot dzierżawy w czasie trwania umowy od odpowiedzialności cywilnej od prowadzonej działalności gospodarczej.

6.     Szczegółowe warunki dotyczące dzierżawy pomieszczeń określa projekt umowy, który stanowi załącznik nr 3.

III.         Okres trwania umowy

1.     Umowa dzierżawy zostanie zawarta na czas określony - jeden rok - z możliwością przedłużenia jej na kolejne okresy.

IV.         Warunki uczestnictwa w konkursie

1.     W konkursie oferty składać mogą osoby fizyczne, prawne i inne jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, utworzone zgodnie z przepisami prawa i którym odrębne przepisy przyznają zdolność prawną.

2.     Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem oraz złożenie pisemnej oferty zawierającej cenę równą lub wyższą od ceny minimalnej.

3.     Złożenie jednej ważnej oferty wystarcza do przeprowadzenia konkursu.

V.         Cena minimalna

1.     Cena minimalna czynszu dzierżawy nieruchomości została ustalona na kwotę w wysokości 13 200,00 zł (słownie: trzynaście tysięcy czterysta złotych) bez podatku VAT, za jeden miesiąc dzierżawy.

2.     Czynsz dzierżawny obejmuje m.in. koszty:

1)    Wody,

2)    Odprowadzenia ścieków,

3)    Energi elektrycznej (dystrybucja i zakup),

4)    Energi cieplnej (centralne ogrzewanie, podgrzew wody, ciepła woda użytkowa),

5)    Przeglądy techniczne obiektu w tym wentylacji mechanicznej, instalacji elektrycznej,

6)    Podatek od nieruchomości,

7)    Ubezpieczenie obiektu,

8)    Korzystania z wyposażenia stałego basenu,

9)    Inne koszty związane z czynnościami wymienionymi szczegółowo w umowie

3.     Cena podana w pkt 1 jest wartością netto, do której zostanie doliczony podatek VAT w obowiązującej stawce.

VI.         Składanie i otwarcie ofert

1.     Pisemne oferty oraz wszystkie wymagane dokumenty, w zamkniętym opakowaniu, opatrzonym napisem: „Konkurs ofert na dzierżawę pomieszczeń basenu szkolnego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Katowicach", należy złożyć do dnia 25 kwietnia 2022 r. do godz. 10:00 w siedzibie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Katowicach ul. Wiertnicza 3, 40-304 Katowice w sekretariacie.

2.     Za moment złożenia oferty przyjmuje się termin (datę i godzinę) otrzymania oferty przez organizatora konkursu.

3.     Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29 kwietnia 2022 r. o godz. 10:30 w siedzibie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Katowicach ul. Wiertnicza 3, 40-304 Katowice, lokal - sala konferencyjna (parter).

4.     Otwarcie ofert jest jawne dla uczestników konkursu.

VII.         Zawartość oferty

1.     Oferta, powinna zwierać, między innymi, następujące podstawowe informacje: (wzór formularza oferty stanowi załącznik nr 2.)

1)    Imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmy) i siedzibę oferenta, numer telefonu, faksu, adres poczty mailowej,

2)    Oferowaną wysokość miesięcznej stawki czynszu,

3)    Oświadczenie oferenta, że: dokonał wizji lokalnej i zapoznał się ze stanem,

technicznym nieruchomości stanowiącej przedmiot dzierżawy lub że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin nieruchomości, - zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu, wzorem umowy i przyjmuje je bez zastrzeżeń.

2.     Do oferty Oferent załącza:

1)    Dokument w postaci aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej - dotyczy przedsiębiorców i innych osób prawnych - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

2)    Dokument pełnomocnictwa dla osoby podpisującej ofertę, o ile prawo do reprezentacji oferenta nie wynika z dokumentu określonego w ppkt 1) powyżej,

3)    Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że oferent nie zalega z opłaceniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż jeden miesiąc przed upływem terminu składania ofert - dotyczy przedsiębiorców i innych osób prawnych,

4)    Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że oferent nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, wystawionego nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert - dotyczy przedsiębiorców i innych osób prawnych.

5)    Dokumenty potwierdzające co najmniej roczne doświadczenie w technicznym administrowaniu obiektem basenowym.

3.     Oferta nie spełniająca wymogów określonych w pkt 1 i nie zawierająca dokumentów wymienionych w pkt 2, zostanie odrzucona.

VIII.         Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty

1.     Wyborze oferty jako najkorzystniejszej decyduje cena złożonej oferty.

2.     Organizator konkursu wybierze jako ofertę najkorzystniejszą - ofertę z najwyższą ceną.

3.     Wyborze oferty najkorzystniejszej zostaną zawiadomieni wszyscy oferenci, którzy złożyli ważną ofertę. Zawiadomienie zostanie przesłane na wskazany w ofercie adres e-mail lub faks. Oferenci, którzy nie dysponują pocztą mailową i faksem lub nie podali ich adresu czy numeru zostaną powiadomieni korespondencyjne.

IX.         Kontynuacja konkursu w formie aukcji - w przypadku złożenia ofert najkorzystniejszych o tej samej cenie.

1.     Jeżeli w konkursie nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty pisemne o takiej samej cenie, konkurs będzie kontynuowany w formie aukcji między oferentami, którzy te oferty złożyli.

2.     Miejscu i terminie aukcji organizator konkursu powiadomi jej uczestników.

3.     Aukcję rozpoczyna prowadzący konkurs, podając do wiadomości przedmiot aukcji, minimalną cenę dzierżawy za jeden miesiąc (bez podatku VAT) zwaną dalej „ceną wywoławczą", wysokość postąpienia, informacje o ewentualnych zmianach w stanie faktycznym i prawnym przedmiotu aukcji, które zaszły od momentu przeprowadzenia konkursu pisemnego do aukcji, nazwy (firmy) lub imiona i nazwiska licytantów.

4.     Ceną wywoławczą jest cena, którą zaoferowali oferenci w ofertach pisemnych.

5.     Postąpienie wynosi 100,00 zł.

6.     Przystąpienie jednego licytanta wystarcza do przeprowadzenia aukcji, pod warunkiem, że zgłosi on minimum jedno postąpienie ponad cenę wywoławczą.

7.     Licytacja odbywa się poprzez podniesienie ręki i podanie ceny, za którą uczestnik aukcji chce wydzierżawić jej przedmiot.

8.     Zaoferowana cena przestaje wiązać uczestnika aukcji, jeżeli inny uczestnik aukcji zaoferował cenę wyższą tj. cenę powiększoną o postąpienie.

9.     Po ustaniu postąpień prowadzący konkurs, uprzedzając licytantów, po trzecim ogłoszeniu zamyka aukcję i udziela przybicia licytantowi, który zaoferował najwyższą cenę dzierżawy.

X.         Termin związania ofertą

1.     Termin związania ofertą wynosi 60 dni licząc od dnia upływu terminu składania ofert.

XI.         Termin zawarcia umowy dzierżawy.

1.     Umowa na dzierżawę nieruchomości zostanie zawarta w terminie wyznaczonym przez organizatora konkursu, nie później niż 10 września 2022 r.

XII.         Odrzucenie oferty

1.     Organizator konkursu odrzuci ofertę, jeżeli:

1)     Została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu,

2)     Nie zawiera danych i dokumentów, których wymaga organizator konkursu lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą inną wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę,

3)     Zawiera oferowaną cenę niższą od ceny minimalnej.

2.      O odrzuceniu oferty organizator konkursu zawiadomi niezwłocznie oferenta, którego oferta została odrzucona.

XIII.         Postanowienia końcowe

1.     Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do odstąpienia od przeprowadzenia konkursu, jego unieważnienia lub zamknięcia bez wybrania jakiejkolwiek z ofert - bez podania przyczyn. Z tego tytułu oferentom nie przysługują żadne roszczenia odszkodowawcze.

XIV.         Załączniki

1.     Załącznik nr 1 - rzut pomieszczeń

2.     Załącznik nr 2 - formularz oferty na dzierżawę.

3.     Załącznik nr 3 - projekt umowy

 


Treść dokumentu do pobrania:
plik do pobrania 220209 KONKURS NA DZIERŻAWĘ BASENU SZKOLNEGO.pdf [443 kB]
Informacje o dokumencie
Wprowadzenie: Informatyk Eugeniusz Błonkała 2022-03-14 10:53:54
Odpowiedzialny merytorycznie: Julia Dziurska
Dokument podpisano: 2022-03-14
Rejestr zmian dokumentu