Ogłoszenia o udzielonych zamówieniach

TRYB PODSTAWOWY - ART. 275 UST. 1 USTAWY PZP
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
ul. Modelarska 10
40-142 Katowice
Zamówienie nr: Znak sprawy: ROPS.DO.3321.18.2023
Rodzaj zamówienia: Usługi
Znak sprawy: ROPS.DO.3321.18.2023 - Świadczenie usługi organizacji turnusów terapeutycznych dla dzieci przebywających w regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych i rodzinach zastępczych z terenu województwa śląskiego