ŚLĄSKIE CENTRUM REHABILITACJI I PREWENCJI

ul. Zdrojowa 6   43-450 Ustroń
tel.: +48 33 854 16 32; +48 33 854 41 85
fax.: +48 33 854 41 77
www.scr-ustron.com.pl

Śląskie Centrum Rehabilitacji i Prewencji jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej utworzonym przez Województwo Śląskie.
Organem sprawującym nadzór nad zakładem jest Zarząd Województwa Śląskiego.
W Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonym przez Wojewodę Śląskiego ŚCRiP wpisane jest pod numerem 24-01333.
Zakład posiada osobowość prawną i wpisany jest do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000176888.