Zarządzenie Dyrektora Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Częstochowie w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowiska urzędnicze specjalistów.

Nr.: D.021.10.2019.KW
Data dokumentu: 2019-07-31

Na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t. j. Dz.U. 2018 r.,
poz. 1260 ze zm.), w związku z zarządzeniem dyrektora Nr RODN-13-CZ-D.021.6.2014.GKK
z dnia 4 marca 2014 r. w sprawie wprowadzenia procedury naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM" w Częstochowie, oraz § 3, ust.1. pkt. 3 Statutu Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM" w Częstochowie

 

zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuję Komisję do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowiska urzędnicze specjalistów
w składzie:

1)      Liliana Kaźmierczak - przewodniczący

2)      Renata Lipniewska - członek

3)      Teresa Ciura - członek.

§ 2. Zadaniem Komisji jest przeprowadzenie postępowań określonych w § 1 ust. 1 Procedury naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze
w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM" w Częstochowie, stanowiącej załącznik
nr 1 do ww. zarządzenia własnego, a także udokumentowanie przebiegu procedury naboru.

§ 3. Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia powierzam przewodniczącemu Komisji.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 


Treść dokumentu do pobrania:
plik do pobrania zd-2019-10.pdf [255 kB]
Informacje o dokumencie
Wprowadzenie: robotnik wykwalifikowany Jerzy Ociepa 2019-07-31 15:17:52
Odpowiedzialny merytorycznie: dyrektor Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli WOM w Częstochowie
Dokument podpisano: 2019-07-31
Rejestr zmian dokumentu