Zarządzenie Nr D.021.4.2020.ED Dyrektora Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Częstochowie z dnia 22 stycznia 2020 roku

Nr.: D.021.4.2020.ED
Data dokumentu: 2020-01-22

 

w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze specjalisty ds. BHP.

 

Na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz.U. 2019 r.
poz. 1282) oraz § 3 ust.1. pkt. 3 Statutu Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM"
w Częstochowie w związku z zarządzeniem dyrektora Nr RODN-13-CZ-D.021.6.2014.GKK z dnia
4 marca 2014 r.,

 

zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuję Komisję do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze specjalisty
ds. BHP w wymiarze 0,25 etatu na podstawie umowy o pracę w składzie:

1)      Renata Lipniewska - przewodniczący

2)      Agnieszka Marszał - członek

3)      Teresa Ciura - członek.

 

§ 2. Zadaniem Komisji jest przeprowadzenie postępowania określonego w § 1 zgodnie z „Procedurą naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze
w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM" w Częstochowie, stanowiącą załącznik
nr 1 do ww. zarządzenia własnego, a także udokumentowanie przebiegu procedury.

 

§ 3.  Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia powierzam przewodniczącemu Komisji.

 

§ 4. Uchylam zarządzenie Nr D.021.1.2020.ED dyrektora Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM" w Częstochowie z dnia 13 stycznia 2020 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze specjalisty ds. BHP.

 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 


Treść dokumentu do pobrania:
plik do pobrania zd-2020-04.pdf [267 kB]
Informacje o dokumencie
Wprowadzenie: robotnik wykwalifikowany Jerzy Ociepa 2020-01-22 14:20:28
Odpowiedzialny merytorycznie: dyrektor Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli WOM w Częstochowie
Dokument podpisano: 2020-01-22
Rejestr zmian dokumentu