Zarządzenie w sprawie powołania Komisji ds. selekcji zbiorów zgromadzonych w Publicznej Bibliotece Pedagogicznej Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie oraz filiach w: Lublińcu, Lelowie, Myszkowie.

Nr.: RODN-13-CZ-D.021.2.2022.ED
Data dokumentu: 2022-03-31

Na podstawie § 3 Statutu Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM" w Częstochowie,

zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuję Komisję ds. selekcji zbiorów w składzie:

1)    Joanna Resakowska - przewodnicząca;

2)    Izabela Bajor - członek;

3)    Beata Raczyńska - członek.

§ 2. Zadaniem Komisji jest:

1)    wydzielanie do ubytkowania zbiorów bibliotecznych zaczytanych, zniszczonych lub zdezaktualizowanych;

2)    wnioskowanie do dyrektora RODN „WOM" w Częstochowie o wyrażenie zgody na wykreślenie zbiorów wydzielonych do ubytkowania z księgi inwentarzowej, po uzyskaniu zgody organu prowadzącego bibliotekę;

3)    dokonywanie likwidacji zbiorów wydzielonych do ubytkowania poprzez komisyjne zniszczenie, przekazanie do utylizacji lub na makulaturę;

4)    sporządzanie protokołów likwidacyjnych.

§ 3. Traci moc Zarządzenie Nr RODN-13-CZ-D.021.3.2016.KW Dyrektora Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM" w Częstochowie z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie powołania Komisji ds. selekcji zbiorów zgromadzonych w Publicznej Bibliotece Pedagogicznej RODN „WOM" w Częstochowie oraz filiach w: Lublińcu, Lelowie, Kłobucku i Myszkowie.

§ 4. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam wicedyrektorowi ds. bibliotek pedagogicznych.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Elżbieta Doroszuk
Dyrektor
Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM" w Częstochowie

 


Treść dokumentu do pobrania:
plik do pobrania zd-2022-02.pdf [262 kB]
Informacje o dokumencie
Wprowadzenie: robotnik wysokowykwalifikowany Jerzy Ociepa 2022-04-07 13:12:48
Odpowiedzialny merytorycznie: dyrektor Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli WOM w Częstochowie
Dokument podpisano: 2022-03-31
Rejestr zmian dokumentu