Zarządzenie Dyrektora Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Częstochowie z dnia 04 maja 2022 roku w sprawie drugiego stopnia alarmowego (Stopień BRAVO) oraz trzeciego stopnia alarmowego CRP (Stopień CHARLIE ? CRP).

Nr.: D.021.4.2022.ED
Data dokumentu: 2022-05-04

 

Zarządzenie Nr D.021.4.2022.ED

Dyrektora Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli "WOM"
w Częstochowie

z dnia 04 maja 2022 roku

w sprawie drugiego stopnia alarmowego (Stopień BRAVO) oraz trzeciego stopnia alarmowego CRP (Stopień CHARLIE ? CRP).

Na podstawie ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U z 2019 r.,
poz. 796 z późn. zm.), rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie zakresu przedsięwzięć wykonywanych w poszczególnych stopniach alarmowych i stopniach alarmowych
CRP (Dz. U. z 2016 r., poz. 1101 z późn. zm.), zarządzenia nr 107 Prezesa Rady Ministrów
z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia drugiego stopnia alarmowego (Stopień BRAVO)
na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzenia nr 108 Prezesa Rady Ministrów z 29 kwietnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia trzeciego stopnia alarmowego CRP (Stopień CHARLIE ? CRP) na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz § 3 Statutu Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie, w celu właściwego sposobu zapewnienia skutecznej poprawy
w zakresie bezpieczeństwa ośrodka i niezakłóconego prowadzenia działalności statutowej,

zarządzam co następuje:

§ 1. Wprowadzam na terenie ośrodka obowiązek podjęcia niżej określonych przedsięwzięć:

1) bezwzględnego zamykania bramy wjazdowej i furtki,

2) zachowania zwiększonej czujność w stosunku do osób wchodzących na teren ośrodka,
a zachowujących się w sposób wzbudzający podejrzenie,

3) zgłaszania dyrektorowi ośrodka każdego przypadku dotyczącego nietypowych zachowań, a także porzuconych paczek i bagaży,

4) kontrolowania wszystkich przesyłek pocztowych kierowanych do ośrodka,

5) sprawdzania dostępności usług elektronicznych ze wzmożoną czujnością,

6) zakazania wstępu na teren ośrodka osobom postronnym,

7) sprawdzania działania instalacji alarmowych, przepustowości dróg ewakuacyjnych oraz funkcjonowania systemu rejestracji obrazu ? monitoringu wizyjnego,

8) zachowania szczególnej czujności w sprawie bezpieczeństwa serwerów i systemów,

9) dokonania przeglądu dostępnych zasobów zapasowych pod względem ich wykorzystania
w przypadku zaistnienia ataku,

10) przygotowania się do uruchomienia planów umożliwiających zachowanie ciągłości działania
po wystąpieniu potencjalnego ataku, w tym:

a) dokonania przeglądów systemów,

b) przygotowania się do ograniczenia operacji na serwerach, w celu możliwości ich szybkiego
i bezawaryjnego zamknięcia.

§ 2. Dotychczasowe procedury wewnętrze odnośnie bezpieczeństwa pozostają w mocy i wymagają bezwzględnego przestrzegania.

§ 3. Traci moc zarządzenie Nr D.021.3.2022.ED Dyrektora Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Częstochowie z dnia 22 kwietnia 2022 roku w sprawie wprowadzenia drugiego stopnia alarmowego (Stopień BRAVO).

§ 4. Zarządzenie obowiązuje do 15 maja 2022 r. do godz. 23:59.

Elżbieta Doroszuk

Dyrektor Regionalnego Ośrodka Doskonalenia

Nauczycieli „WOM” w Częstochowie

 

 


Treść dokumentu do pobrania:
plik do pobrania Zarządzenie - II stopień alarmowy BRAVO oraz III stopień alarmowy CHARLIE - CRP.pdf [469 kB]
Informacje o dokumencie
Wprowadzenie: 2022-05-04 11:31:33
Ostatnia aktualizacja: 2022-05-04 11:36:09
Odpowiedzialny merytorycznie: Robert Pachla
Dokument podpisano: 2022-05-04
Rejestr zmian dokumentu