Zarządzenie Nr D.021.7.2022.ED Dyrektora Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Częstochowie z dnia 21 czerwca 2022 roku w sprawie: powołania komisji likwidacyjnej dla Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie.

Nr.: D.021.7.2022.ED
Data dokumentu: 2022-06-21

Na podstawie:

- ustawy z 27 sierpnia 2009 r. 2016 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.),

- ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 217 ze zm.),

- § 3 ust. 1 Statutu Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM" w Częstochowie,

zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuję komisję likwidacyjną w składzie:

1) Janina Kuczyńska - Kwasek - przewodnicząca

2) Anita Czelewicz - członek

3) Iwona Zębik - członek

4) Robert Pachla - członek

5) Marcin Błoch - członek

§ 2. Zadaniem komisji jest:

1) ocena stanu technicznego i przydatności do użytkowania składników majątkowych,

2) sporządzanie zestawień składników majątkowych RODN „WOM" przeznaczonych do likwidacji,

3) sporządzanie opinii o stanie technicznym likwidowanych składników majątkowych, niewymagających specjalistycznej ekspertyzy technicznej,

4) zlecanie ekspertyz technicznych w przypadku składników majątkowych nie starszych niż 5 lat, których księgowa wartość początkowa przewyższa próg jednorazowej amortyzacji, wynikający z odrębnych przepisów; ekspertyza techniczna wymagana jest zawsze w przypadku likwidacji środków transportowych,

5) dokonywanie fizycznej likwidacji składników majątkowych, ocenionych jako nieprzydatne, niemożliwe do naprawy  lub całkowicie zużyte,

6) sporządzanie protokołów likwidacyjnych,

7) przekazywanie dokumentacji likwidacyjnej do organu prowadzącego.

§ 3. Uchylam Zarządzenie Nr RODN -13-CZ-D.021.10.2014.GKK z 21 sierpnia 2014 roku.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 


Informacje o dokumencie
Wprowadzenie: robotnik wysokowykwalifikowany Jerzy Ociepa 2022-06-28 13:47:36
Odpowiedzialny merytorycznie: dyrektor Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli WOM w Częstochowie
Dokument podpisano: 2022-06-21
Rejestr zmian dokumentu