Zarządzenie Nr D.021.8.2022.ED Dyrektora Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Częstochowie z dnia 5 lipca 2022 roku w sprawie drugiego stopnia alarmowego (Stopień BRAVO) oraz trzeciego stopnia alarmowego CRP (Stopień CHARLIE ? CRP).

Nr.: D.021.8.2022.ED
Data dokumentu: 2022-07-05

Na podstawie ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U z 2021 r., poz. 2234 oraz z 2022 r., poz.583 i 655), rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie zakresu przedsięwzięć wykonywanych w poszczególnych stopniach alarmowych i stopniach alarmowych CRP (Dz. U. z 2016 r., poz. 1101 oraz z 2022 r., poz. 538), zarządzenia nr 193 Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie wprowadzenia drugiego stopnia alarmowego (2.stopień BRAVO) na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzenia nr 192 Prezesa Rady Ministrów z 30 czerwca 2022 r. w sprawie wprowadzenia trzeciego stopnia alarmowego CRP (3.stopień CHARLIE - CRP) na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz § 3 Statutu Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM" w Częstochowie, w celu właściwego sposobu zapewnienia skutecznej poprawy w zakresie bezpieczeństwa ośrodka i niezakłóconego prowadzenia działalności statutowej,

zarządzam co następuje:

§ 1. Wprowadzam na terenie ośrodka obowiązek podjęcia niżej określonych przedsięwzięć:

1) bezwzględnego zamykania bramy wjazdowej i furtki,

2) zachowania zwiększonej czujność w stosunku do osób wchodzących na teren ośrodka, a zachowujących się w sposób wzbudzający podejrzenie,

3) zgłaszania dyrektorowi ośrodka każdego przypadku dotyczącego nietypowych zachowań, a także porzuconych paczek i bagaży,

4) kontrolowania wszystkich przesyłek pocztowych kierowanych do ośrodka,

5) sprawdzania dostępności usług elektronicznych ze wzmożoną czujnością,

6) zakazania wstępu na teren ośrodka osobom postronnym,

7) sprawdzania działania instalacji alarmowych, przepustowości dróg ewakuacyjnych oraz funkcjonowania systemu rejestracji obrazu - monitoringu wizyjnego,

8) zachowania szczególnej czujności w sprawie bezpieczeństwa serwerów i systemów,

9) dokonania przeglądu dostępnych zasobów zapasowych pod względem ich wykorzystania w przypadku zaistnienia ataku,

10)   przygotowania się do uruchomienia planów umożliwiających zachowanie ciągłości działania
po wystąpieniu potencjalnego ataku, w tym:

a)       dokonania przeglądów planów awaryjnych oraz systemów,

b)      przygotowania się do ograniczenia operacji na serwerach, w celu możliwości ich szybkiego i bezawaryjnego zamknięcia.

§ 2. Dotychczasowe procedury wewnętrze odnośnie bezpieczeństwa pozostają w mocy i wymagają bezwzględnego przestrzegania.

§ 3. Zarządzenie obowiązuje od 01.07.2022 r. do 31 lipca 2022 r. do godz. 23:59.

Elżbieta Doroszuk
Dyrektor Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli
„WOM" w Częstochowie

 


Informacje o dokumencie
Wprowadzenie: robotnik wysokowykwalifikowany Jerzy Ociepa 2022-07-05 09:03:30
Odpowiedzialny merytorycznie: dyrektor Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli WOM w Częstochowie
Dokument podpisano: 2022-07-05
Rejestr zmian dokumentu