Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach

ul. Lechicka 24    40-609 Katowice
tel.: +48 (32) 78 19 211
fax.: +48 (32) 78 19 200
NIP: 9542295953 REGON: 276303005
www.zdw.katowice.pl

To jest archiwalna strona Biuletynu Informacji Publicznej Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach.
Aktualna strona BIP znajduje się pod adresem: https://zdwkatowice-bip.slaskie.pl/

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach wyjaśnia, że w sprawach prowadzonych w trybie przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, zwanej dalej Kpa, zgodnie z art. 14 ust. 1d Kpa, pisma kierowane do organów administracji publicznej mogą być sporządzane na piśmie utrwalonym w postaci papierowej lub elektronicznej. Do opatrywania ich podpisami i pieczęciami stosuje się przepisy:

a) art. 14 § 1a Kpa - pisma utrwalone w postaci papierowej opatruje się podpisem własnoręcznym; pisma utrwalone w postaci elektronicznej opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym lub kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną organu administracji publicznej ze wskazaniem w treści pisma osoby opatrującej pismo pieczęcią,

b) art. 14 § 1b Kpa - sprawy mogą być załatwiane z wykorzystaniem pism generowanych automatycznie i opatrzonych kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną organu administracji publicznej. W przypadku pism generowanych automatycznie przepisów o konieczności opatrzenia pisma podpisem pracownika organu administracji publicznej nie stosuje się.

Podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) wnosi się na piśmie, za pomocą telefaksu lub ustnie do protokołu. Podania utrwalone w postaci elektronicznej wnosi się na adres do doręczeń elektronicznych. Jeżeli przepisy odrębne nie stanowią inaczej, podania wniesione na adres poczty elektronicznej organu administracji publicznej pozostawia się bez rozpoznania (art. 63 § 1 Kpa).

Podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres, również w przypadku złożenia podania w postaci elektronicznej, i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych (art. 63 § 2 Kpa).

Podanie wniesione na piśmie albo ustnie do protokołu powinno być podpisane przez wnoszącego, a protokół ponadto przez pracownika, który go sporządził. Gdy podanie wnosi osoba, która nie może lub nie umie złożyć podpisu, podanie lub protokół podpisuje za nią inna osoba przez nią upoważniona, czyniąc o tym wzmiankę obok podpisu (art. 63 § 3 Kpa).

Podanie wniesione na adres do doręczeń elektronicznych zawiera dane w ustalonym formacie, zawartym we wzorze podania określonym w odrębnych przepisach, jeżeli te przepisy nakazują wnoszenie podań według określonego wzoru (art. 63 § 3a Kpa).

Stosownie do art. 64 § 1 Kpa - jeżeli w podaniu nie wskazano adresu wnoszącego i nie ma możności ustalenia tego adresu na podstawie posiadanych danych, podanie pozostawia się bez rozpoznania.

Zgodnie z art. 64 § 2 Kpa - jeżeli podanie nie spełnia innych wymagań ustalonych w przepisach prawa, należy wezwać wnoszącego do usunięcia braków w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż siedem dni, z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie podania bez rozpoznania.

 

Zasady składania petycji reguluje art. 4 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach, który stanowi:

Art. 4

1. Petycję składa się w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

2. Petycja powinna zawierać:

1) oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję;

2) wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów;

3) oznaczenie adresata petycji;

4) wskazanie przedmiotu petycji.

3. Petycja może zawierać zgodę na ujawnienie na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, o którym mowa w art. 5 ust. 1.

4. Petycja składana w formie pisemnej powinna być podpisana przez podmiot wnoszący petycję, a jeżeli podmiotem wnoszącym petycję nie jest osoba fizyczna lub gdy petycję wnosi grupa podmiotów - przez osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję.

5. Petycja składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej może być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym oraz powinna zawierać także adres poczty elektronicznej podmiotu wnoszącego petycję.

Jednocześnie Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach informuje, iż w pozostałych sprawach udziela odpowiedzi na korespondencję elektroniczną (e-mail), kierowaną na adres: sekretariat@zdw.katowice.pl

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iod@zdw.katowice.pl

Kontakt dla mediów: rzecznik@zdw.katowice.pl

 

 

Akceptowane Formaty


Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach akceptuje formaty elektroniczne wymienione w rozporządzeniu jw.


NIP 9542295953 nadany dnia 19-06-1999 przez Drugi Urząd Skarbowy w Katowicach
REGON 276303005 otrzymany dnia 14-06-1999 od Głównego Urzędu Statystycznego, Urząd Statystyczny w Katowicach

 

Wykaz telefonów:

 • Wydział Finansowo-Księgowy: 32 78 19 214
 • Wydział Dróg: 32 78 19 182
 • Wydział Mostów: 32 78 19 207
 • Wydział Inwestycji: 32 78 19 191
 • Wydział Inżynierii Ruchu WIR: 32 78 19 227
 • Wydział Kontraktów: 32 78 19 188
 • Wydział Prawny: 32 78 19 216
 • Wydział Administracji: 32 78 19 290
 • Stanowisko ds. Audytu Wewnętrzneg: 32 78 19 201
 • Stanowisko ds. Kadrowych: 32 78 19 202
 • Przedstawiciel Zarządu ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością: 32 78 19 202
 • Stanowisko ds. Informatycznych SI: 32 78 19 215
 • Inspektor Ochrony Danych IOD Aleksander Łuczyk: 32 78 19 218