Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach

ul. Lechicka 24    40-609 Katowice
tel.: +48 (32) 78 19 211
fax.: +48 (32) 78 19 200
NIP: 9542295953 REGON: 276303005
www.zdw.katowice.pl

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach wyjaśnia, że w sprawach prowadzonych w trybie przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267, tekst jednolity), zwanej dalej Kpa, korespondencja może być wnoszona za pomocą środków komunikacji elektronicznej wyłącznie przez elektroniczną skrzynkę podawczą, utworzoną na podstawie ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (art. 63 § 1 Kpa). W przypadku pism dostarczanych za pomocą komunikacji elektronicznej niezbędne jest stosowanie zasad związanych z identyfikacją użytkownika w systemie teleinformatycznym organu administracji publicznej. Droga elektroniczna nie oznacza komunikowania się mailem. Tożsamość piszącego musi być potwierdzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu (o którym mowa w ustawie z 18.09.2001 r. - o podpisie elektronicznym), a składający pismo musi otrzymać dowód, że dokument dotarł do urzędu.

W celu złożenia dokumentu elektronicznego należy wypełnić dostępny na platformie ePUAP formularz, opatrzyć go bezpiecznym podpisem elektronicznym z certyfikatem kwalifikowanym i przesłać na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach. Osoba nie posiadająca podpisu elektronicznego z certyfikatem kwalifikowanym ma możliwość skorzystania w ww. zakresie z profilu zaufanego ePUAP, który obejmuje zestaw informacji identyfikujących i opisujących osobę posiadającą specjalne konto (konto użytkownika). W sytuacji gdy osoba nie posiada podpisu elektronicznego z certyfikatem kwalifikowanym bądź profilu zaufanego ePUAP podanie należy wnieść pisemnie, telegraficznie, za pomocą telefaksu lub ustnie do protokołu.

Jednocześnie Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach informuje, iż w pozostałych sprawach udziela odpowiedzi na korespondencję elektroniczną (e-mail), kierowaną na adres: sekretariat@zdw.katowice.pl. Zgodnie z art. 63 § 2 Kpa podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych. Podanie wniesione pisemnie albo ustnie do protokołu powinno być podpisane przez wnoszącego - art. 63 § 3 zdanie pierwsze Kpa. W polskim porządku prawnym zasadą jest, że skutki prawne wywołuje jedynie podpis ręczny względnie bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Podpis ręczny odtworzony metodą mechaniczną bądź w jakikolwiek inny sposób skopiowany nie wywołuje skutków prawnych, a pismo zawierające tego rodzaju "podpis" obarczone jest brakiem formalnym. Podobnie nie może być uznane za prawnie skuteczny podpis wskazanie za pomocą pisma mechanicznego imienia i nazwiska wnoszącego na końcu pisma. Stosownie do art. 64 § 4 Kpa organ administracji publicznej pozostawia podanie bez rozpatrzenia, po uprzednim wezwaniu wnoszącego do usunięcia braków podania w terminie 7 dni.

Pisma nie zawierające wyżej wymienionych elementów pozostaną bez odpowiedzi.

 

Akceptowane Formaty


Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z dnia 16 maja 2012 r.) Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach akceptuje formaty elektroniczne wymienione w niniejszym Rozporządzeniu.


NIP 9542295953 nadany dnia 19-06-1999 przez Drugi Urząd Skarbowy w Katowicach
REGON 276303005 otrzymany dnia 14-06-1999 od Głównego Urzędu Statystycznego, Urząd Statystyczny w Katowicach