Rejestry,ewidencje i archiwa

Data dokumentu: 2014-10-31

W szkole prowadzone są rejestry, ewidencje, archiwa:


-  Ewidencja akt osobowych pracowników.

-  Księga zastępstw.

-  Księga zarządzeń dyrektora.

-  Księga uczniów.

- Księga wychowanków.

- Imienna ewidencja wydanych świadectw szkolnych.

- Imienna ewidencja wydanych legitymacji szkolnych.

- Imienna ewidencja wydanych zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty przekazywane przez okręgową komisję egzaminacyjną.

wykazy uczniów i ewidencja ich obecności, prowadzone w dziennikach lekcyjnych (w tym dzienniku indywidualnego nauczania), zajęć pozalekcyjnych, księgach arkuszy ocen uczniów, którzy w danym roku szkolnym ukończyli lub opuścili szkołę.

-  Protokoły Rad Pedagogicznych.

-  Rejestr Uchwał Rady Pedagogicznej.

-  Księga druków ścisłego zarachowania.

-  Ewidencja zwolnień lekarskich,

-  Ewidencja czasu pracy.

-  Rejestr skarg i wniosków.

-  Rejestr upoważnień.

-  Archiwum dokumentacji szkoły.

-  Ewidencja delegacji służbowych.

-  Ewidencja pieczęci urzędowych i pieczątek.

-  Rejestr wydawanych zaświadczeń o akceptacji Komisji Kwalifikacyjnej.

- Rejestr wypadków.

- Rejestr wyjść grupowych, z wyjątkiem wycieczek.

- Ewidencja wejść na teren szkoły i wyjść ( dotyczy osób spoza szkoły).

- Ewidencja wyjść w godzinach służbowych.

-  Książka obiektu budowlanego.

- Rejestr umów cywilno-prawnych.

- Ewidencja korespondencji wchodzącej i wychodzącej.

- Księga kontroli.

- Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej.

- Książka zdawczo-odbiorcza kluczy

Komórki prowadzące: sekretariat, dyrektor szkoły, kierownik gospodarczy, specjalista do spraw płac, księgowość, pedagog szkolny, psycholog szkolny,wicedyrektor szkoły.


Osoby starające się o wgląd do dokumentów lub o duplikat dokumentu powinna złożyć podanie w sekretariacie szkoły.

Dane w nich zawarte udostępnia się na zasadach określonych w Ustawie o Systemie Oświaty, Ustawie o Ochronie Danych Osobowych i w Kodeksie Pracy.

Dokumenty archiwalne udostępnione są na terenie szkoły osobom upoważnionym na ich wniosek.


logo
Informacje o dokumencie
Wprowadzenie: 2014-10-31 12:02:40
Ostatnia aktualizacja: Samodzielny referent Aleksandra Knop 2022-02-02 10:43:03
Odpowiedzialny merytorycznie: Iwona Pilarska
Dokument podpisano: 2022-02-02
Rejestr zmian dokumentu